Projektit

Yleistä

Vesihuoltoverkostoa rakennetaan järjestyksessä: runkolinjat, talohaarat ja talosulkuventtiilit, jonka jälkeen suoritetaan verkoston huuhtelu, sekä paine- ja tiiveyskokeet. Myöhemmin kiinteistöt liitetään asiakkaan omistukseen jäävällä pumppaamoilla tai viettoviemäreillä viemäriverkostoon.


Oheistöineen kiinteistön liittymistyöt kestävät yleensä yhden työpäivän ajan. Rakentamissopimuksen mukaan liittyjä maksaa lisäksi pumppaamon ja käyttöpaikan välisen viettoviemäriasennuksen sekä pumppaamon sähköistämisen. Jätevesipumppaamoissa käytetään pääasiassa sähkökäyttöisiä 3-vaiheisia keskipakopumppuja. Mikäli kiinteistössä on vain 1-vaiheliittymä, niin pumppaamoon on saatavilla myös yksivaiheisella moottorilla toimivia pumppuja. Pitkissä yksittäisissä johtohaaroissa on aiemmin käytetty myös 1-vaiheisia ruuvipumppuja ja 40mm paineputkia.
Viemärin käyttäjä johtaa jätevedet viettoviemärillä pumppaamosäiliöön, josta ne johdetaan osuuskunnan ja Sastamalan Veden paineviemäriverkoston kautta Huittisten jätevedenpuhdistamolle.

Talousvesi tuodaan liittyjän tontilla sovittuun paikkaan, josta kiinteistön omistaja jatkaa sen haluamiinsa käyttökohteisiin. Rakentamissopimukseen sisältyy vesimittari asennustarvikkeineen, mutta ei asennusta.

Osuuskunta laskuttaa asiakkaaltaan puolet kiinteän liittymismaksun hinnasta kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ja loppuosan työn valmistuttua.

Rakennusprojekteja ovat merkittävästi avustaneet Vammalan kaupunki (nyk. Sastamalan kaupunki) sekä Pirkanmaan Ympäristö- ja TE-keskukset (nyk. ELY-keskus). Lisäksi on saatu pieniä avustuksia Punkalaitumen kunnalta ja Joutsenten reitiltä.

Verkoston sijainti ja pituus määritetään GPS-menetelmällä ja dokumentoidaan Sastamalan kaupungilta ostettuna palveluna.


2003-2004

Osuuskunta perustettiin vuonna 2003 ja sen ensimmäisenä toimintavuotena 2004 verkostoa rakennettiin Vammalan Kiikan-Illoon ja Tapiolaan n. 35 000 m.

2005

Vuonna 2005 verkostoa rakennettiin Kiikan-Illon, Koivulan ja Tapiolan kylien alueelle. Rakentajina toimivat Maanrakennus Suoranta Oy ja Maanrakennus Risto Seppä Ay. Verkoston kokonaispituus ylitti 75 km. Rakentaminen ulottui myös Punkalaitumelle, jossa verkostoon liittyi 15 taloutta. Verkoston piirissä oli vuoden lopussa yhteensä 208 liittyjää.

2006

Vuoden 2006 aikana verkoston rakentamista jatkettiin samojen urakoitsijoiden toimesta n. 12, 5 kilometriä. Kohdealueina olivat Rudolf Koivuntien varressa olevat kiinteistöt ja osa Tyrväänkyläntien varressa olevia kiinteistöjä. Liittyjien määrä lisääntyi yli viidelläkymmenellä.

2007

Maaliskuun alussa 2007 verkostotyöt jatkuivat Tyrväänkyläntien jatko-osalla ja kylän lähialueilla. Rakentajina edelleen Suoranta ja Seppä. Rakennetun verkoston kokonaispituus lisääntyi n. 9 kilometrillä. Liittyjien määrä jatko-osalla on 55. Osa Tyrväänkyläntien verkostosta sijoittuu muinaismuistolain perusteella suojellulle kivi- ja rautakautisen kalmiston alueelle. Rakennetun verkoston kohdalla suoritettujen valvonta, koe- ja pelastuskaivutöiden ajaksi putkiojien kaivaminen keskeytettiin. Ojia kaivettiin museoviranomaisten valvonnassa yli 2 km. Ojien kohdalla suoritettiin myös muutamia pelastuskaivauksia. Osuuskunnalle aiheutuneet lisäkustannukset ylittivät 43 000 euroa.

2008-2011

Runsaan vuoden ajan kestänyt Rautaveden Länsirannan rakennusprojekti valmistui helmikuussa 2010. Runkolinjoja rakennettiin n. 32 km, viettoviemäriliittymiä tehtiin 47 ja pumppaamoliittymiä 153 kpl.Rakentajina toimivat Maanrakennus Suoranta Oy ja Juha Seppä ay.

Hankkeen aikana kesäkuun alussa v 2009 tapahtui valitettava työtapaturma, jossa yksi kaivutyön tekijä menehtyi ja toinen loukkaantui vakavasti. Paikka oli sorapintaisen yksityistien katkaisukohdassa, jossa asennettiin n. 2,4 metrin syvyisen kaivannon pohjalle viettoviemäri- ja vesijohtoputkea. Urakoitsijan palveluksessa ollut putken asentaja menehtyi ja apuna ollut kaivinkoneen kuljettaja loukkaantui. 

Vuoden 2009 puolesta välistä alkaen valmisteltiin uutta rakennusprojektia Rautaveden itärannalle. Valmistelujen ja kartoituksen perusteella hankkeeseen arveltiin tulevan vajaat 200 liittyjää. Hanke käynnistyi elokuun 2010 alussa. Hanke jaettiin kahteen eri urakkaan. I-alueen urakka oli Stormin länsipuolella ja valmistui vuoden 2011 lopussa. II-alueen urakka valmistui oli 31.8.2011. Urakoitsijana toimi sastamalalainen Polarset oy. Liittyjiä oli kaikkiaan 217. Rakennetun verkoston kokonaispituus on n 40 km. Leiniälän, Laukulan ja Stormin keskustan alueella on 1970-80 luvulla rakennettu vesijohtoverkosto, jonka vanhin osa uusittiin viemäröintityön yhteydessä. Vesijohtotyöt tehtiin Sastamalan Veden laskuun. Vesijohtoverkoston valmistuttua se siirtyi osuuskunnan omistukseen ja käyttöön. Samalla vanhan vesijohtoverkon liittyjät tulivat osuuskunnan jäseniksi.

Jätevesiverkosto toteutettiin paineviemäreillä ja kiinteistökohtaisilla pumppaamoilla, joihin käyttökohteet liitettiin viettoviemäreillä. Paineviemäriverkosto rakennettiin kokonaisuudessaan 63 mm putkilla. Kiinteistöpumppaamoina käytettiin Wilo Oy:n valmistamia pumppaamoja WS 900 ja välipumppaamoina mallia WS 1100. Sastamalan kaupungin toimesta alueen halki oli rakennettu vesi- ja viemärirunkoverkko, johon osuuskunnan oma vesi- ja viemäriverkosto liitettiin.

2011-2012

Vuoden 2011 - 2012  aikana on rakennettu Samaljoelle ja sen lähiympäristöön viemäriverkostoa     n 22 km. Jätevesiliittyjiä oli yhteensä 76. Sammaljoella on jo vuosia ollut vesijohtoverkosto paikallisen osuuskunnan rakentamana. Viemäröintihankkeen yhteydessä vesijohtoverkostoa täydennettiin rakentamalla vesijohtoliittymät 12 kiinteistöön. Sammaljoen hankkeen urakoitsijana on toiminut S&P Kuljetus ja Kone Oy Sastamalasta.
Vuoden 2012 toisella puoliskolla rakennettiin vesi- ja viemäriverkostoa myös Karkunkyläntien ja Soukontien varteen yhteensä 12 liittyjälle. Urakoitsijana toimi S&P Kuljetus ja Kone Oy, aliurakoitsijana Polarset oy. Urakkaan sisältyi lisäksi Sastamalan Veden vesi- ja viemäriverkoston n. 2 km pituisen runkolinjan ja linjapumppaamon rakentaminen Karkunkyläntien varteen.

Sastamalan kaupunginhallitus hyväksyi 30.1.2012 osuuskunnan toiminta-alueet, joilla on vielä lähes 400 liittymätöntä kiinteistöä. Vuoden 2012 aikana toiminta-alueelle rakennettiin 9 vesi- ja jäteviesiliittymää.

Osuuskunnan rakentaman vesi- ja viemäriverkoston pituus vuoden 2012 lopussa on n 212 km. Liittyjiä on 913, jäsenmäärä 866, vesiliittyjiä 784, jätevesiliittyjiä 702 ja veden käyttäjiä 615.

2013-2015

Kaukola-Vinkkilä-Ritala alueelle verkoston rakennustyöt aloitettiin lokakuun alussa 2013. Työt valmistuivat Vinkkilä-Ritala alueella vuoden 2013 aikana. Kaukolan osalta työt käynnistyivät vasta keväällä 2014, koska rakentamisalue oli kokonaan muinais-muistoaluetta ja rakentamisen valvonta oli mahdollista suorittaa vain sulan maan aikana. Alueilla on yhteensä n.70 asuinkiinteistöä. Liittyjiksi tuli 56 kiinteistöä. Jätevesipumppaamoina käytetään Flygt Compit 900 pumppaamoja eri tehoisilla pumpuilla.  

Vuodelle 2014 suunnitelmassa oli verkoston rakentaminen Ellivuori-Kiuralan alueelle, jossa on yli 100 asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöä. Verkoston rakentaminen oli yhteishanke Sastamalan Veden kanssa. Sastamalan Vesi rakensi vesistön alitukset Isosaareen sekä runkolinjat. Rakennustyö alkoivat syksyllä 2014, kun hankkeelle oli myönnetty tarvittava rahoitus. Urakka valmistui heinäkuun lopussa 2015. Urakoitsijana toiminut Polarset Infra Oy hakeutui työn aikana yrityssaneeraukseen ja resurssien puutteen vuoksi työt jouduttiin teettämään loppuun muiden urakoitsijoiden toimesta. Verkostoa rakennettiin yhteensä 11 km ja liittyjiä tuli kaikkiaan 59. Rakennusalue oli poikkeuksel-lisen kallioista ja putkikaivantoja jouduttiinkin räjäyttämään kallioihin yli 800 m.

Ellivuori-Kiuralan urakan valmistuttua jatkoivat Tmi Joonas Haapanen urakointia Sammaljoella ja Tmi Risto Vistilä Jokipohjassa. Sammaljoelle rakennettiin viisi jätevesiliittymää ja Jokipohjaan 3 vesi- ja viemäriliittymää.

2016-2018

Huhtikuulla 2016 aloitettiin liittymien rakentaminen Soukoon Posiontien varteen. Kohde oli aiemmista poikkeava siitä syystä, että sen rakentamiskustannukset maksoivat liittyjät kokonaan itse. Urakka valmistui heinäkuun alkuun mennessä. Liittyjäkiinteistöt (11 kpl) olivat kaikki vapaa-ajan asuntoja. Kaivantoa tehtiin 2,1 km. Urakoitsijana Tmi Risto Vistilä.
Samoin rakennettiin touko-heinäkuun aikana omarahoitteiset liittymät Hiedan-Ellivuoren ympäristöön Kiuralan toiminta-alueelle. Liittyjiä oli yhteensä 7 ja putkiston pituus 1,4 km. Urakoitsijana Tmi Risto Vistilä.
 
Seuraavaksi osuuskunta rakensi vesihuoltoverkostoa Kärppälän taajamaan 25 liittyjälle. Rakentaminen aloitet-tiin elokuulla 2016 ja tavoitteena saada työ valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Alueen muiden rakennustöiden ja huonojen sääolojen vuoksi hankkeen valmistuminen siirtyi kevääseen 2017. Rakentamiseen myönsivät Pir-kanmaan ELY-keskus ja Sastamalan kaupunki kattavat avustukset rahoitusvajeeseen. Sastamalan Vesi rakensi alueelle pääosan runkolinjasta, jota osuuskunta täydensi (2x90 mm) 738 metrin mittaisella putkituksella. Marraskuulla 2017 aloitettiin pienehkön projektin (n. 10 liittyjää) työt Kaltsilassa. Urakoitsijana toimii Tmi Ris-to Vistilä. Urakka valmistui toukokuulla 2018. Liittyjiä hankkeeseen tuli vain 5 kpl. Pumppaamoina käytettiin Wilon Port 800 pumppaamoja. Verkostoa rakennettiin yhteensä 2677 m. Hanketta avusti Sastamalan kaupunki.


2019-

Syyskesällä 2018 käynnistyi liittymien rakentaminen Nokkakylässä 9 liittyjälle. Hankkeen valmistelu alkoi jo kevättalvella museoviranomaisten kanssa neuvotellessa. Koska rakennusalue on pääosin muinaismuistoaluetta, oli putkireiteistä sovittava Pirkanmaan maakuntamuseon edustajien kanssa. Muutosten ja tarkistusten jälkeen putkiston reittisuunnitelma hyväksyttiin. Osa putkikanavista kaivettiin arkeologien valvonnassa ja yksi löydös alitettiin poraamalla.

Hankkeen kokonaishinta oli 114 000 € % ALV 24 %, josta museointiin liittyvät kustannukset olivat 31 000 €. Kaivantoa tehtiin yhteensä 1553 m. Pumppaamoina käytettiin Wilon Port 800 pumppaamoja. Sastamalan kaupunki avusti hankkeen kustannuksissa.

Osuuskunta on ollut aktiivinen laajentamaan toiminta-alueitaan, mutta liittymishalukkuus vesistöjen varrelta ja läheisyydestä on ollut vähäistä. Useana vuonna on tiedusteltu liittymishalukkuutta Ylisten- ja Houhajärven sekä Karkunkylän alueilta. Viimeksi tiedusteluja tehtiin vuosina 2018 ja 2019. Vaikka Ylistenjjärven ja Houhajärven ranta-alueilla on kummassakin toistasataa asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöä niin liittyjiksi halukkaita oli vain n. 10 kiinteistöä. Karkunkylän alueella tiedusteltiin halukkuutta yli viideltäkymmeneltä liittyjältä ja halukkaita oli vain puolenkymmentä.

Vuoden 2019 syyskesällä aloitimme rakentamisen Karkussa Kutalantien varressa oleville kiin-teistöille. Liittyjiä oli yhteensä 16 kpl. Hanke toteutettiin yhteistyössä Sastamalan Veden kanssa, jolle rakennettiin n. 2200 metrin pituinen runkolinja Kutalantien varteen. Hankkeen kustannus oli 255 000 € ja Risto Juhani Vistilän urakka valmistui keväällä 2020.

Kesän ja syksyn 2020 aikana valmisteltiin uudelleen rakennushanketta Houhajärven ranta-alueelle. Kun Sastamalan kaupunki ja Sastamalan Vesi liikelaitos päättivät osallistua verkoston runkojoh-tojen hankinta- ja rakennuskustannuksiin, niin osuuskunnan hallitus päätti käynnistää verkoston rakennustyöt. Työt aloitettiin vuoden 2020/2021 vaihteessa. Hankkeen urakka valmistui toukokuussa 2021. Rakentamismatka oli n. 6300 m, josta Sastamalan Veden runkolinjaa on n. 4900 m. Liittyjiä oli yhteensä 11. Ranta-alueella ja sen läheisyydessä on yli 220 vapaa-ajan ja vakinaista asuntoa.

Hankkeen kokonaiskustannus oli n. 352 000 € ALV 24 %. Pääurakoitsijana toimi Risto Juhani Vistilä.

Seuraavaa verkoston laajennushanketta valmistellaan Pikku-Kojolan alueelle, jossa liittyjiksi ha-lukkaita kiinteistöjä on toistakymmentä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Sastamalan Veden kanssa. Rakennettavan runkolinjan pituus on 3800 m ja liittyjäkiinteistöjen n 1000 m. Kun hankkeen rahoitus saadaan sovittua, niin hanke voidaan aloittaa alkuvuodesta 2022.

2022

Houhajärven hanke täydentyi kevätkaudella 2022, kun järven vastarannalle rakennettiin liittymät seitsemälle liittyjälle. Neljä kiinteistöä liittyi veteen ja jäteveteen, kolme pelkästään veteen. Kaivu-matkaa kertyi n 1200 m. Täydentävän hankkeen urakoitsijana oli Joonas Haapanen Oy.

Pikku-Kojolan alueelle rakennettiin vesihuoltoverkostoa myös kevään 2022 aikana Osuuskunnan toimesta rakennettiin runkolinjaa Sastamalan Vedelle n. 3700 m ja osuuskunnan omaa verkostoa liittyjille n. 1200. Liittyjiä Pikku-Kojolaan tuli yhteensä 9, joista 8 liittyi veteen ja jäteveteen ja yksi pelkästään veteen. Lisäksi kahdeksalle kiinteistölle rakennettiin linja tontille asti myöhempää liittymää varten. Rakentamisurakka jaettiin kahden urakoitsijan kesken niin, että runkolinjan ja liittymäjohdot tonteille asti urakoi Vammalan Eurokaivin ja Kuljetus OY ja pihapiirin rakennustyöt Antien Koneurakointi Oy, molemmat Sastamalasta. Hankkeen kokonaishinta on n. 300 000 euroa verollisena, josta runkojohdon rakentamisen osuus on n. 200 000 euroa ja liittymien rakentaminen n. 100 000 euroa.